Contract cu turistul

CONTRACT-CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. contract ...../ din ......

 

Partile contractante

              Societatea Comerciala THEDA TRAVEL MANAGEMENT SRL cu sediul social in oras Mioveni, strada 7 Septembrie 1485, bloc P19, scara B, etaj 4, apart. 16, judet Arges, Cod de Inregistrare Fiscala 29393250, inregistrata la Registrul Comertului Arges sub numarul J03/1604/2011, titulara a Licentei de turism nr. 6326/ 2012, pentru agentia de turism THEDA TRAVEL MANAGEMENT cu sediul in Bucuresti, strada Dr. Grigore Romniceanu nr. 12, sector 5, 050576, telefon/ fax: 021 33 56 888; mobil: 0723 31 36 40; email: office@theda.travel, website: www.theda.travel, reprezentata prin NICA VALENTIN, in calitate de DIRECTOR AGENTIE, denumita in continuare  AGENTIA,

si Turistul/ Reprezentantul turistului:

              Nume.................Prenume................cu domiciliul in........................., CNP................, legitimat cu ..... seria ..... numar..........., telefon .............., email: ............................ .

              Denumirea persoanei juridice (optional, daca este cazul) …......................................., cu sediul social in …........................................................, punct de lucru …................................................., inregistrata la ORC sub nr. J......./......../............, CUI/ CIF .............., telefon ..................., email …..................., denumit in continuare TURIST,

au convenit la incheierea prezentului contract:

I.            Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna / tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract si evidentiat in eliberarea documentelor de plata.

II.           Servicii contractate:

Destinatie: ...............................................................

Tip eveniment: ................................................................

Tarif/ persoana: ................................................................

Perioada/ nr. nopti: ................................................................

Denumire/ Data eveniment: ................................................................

Tarif total/ contract: ................................................................

Unitati de cazare: ................................................................

Numar/ Categorie bilete: ................................................................

Plata integral: ................................................................

Achitat in data de: .............................................................

Tip camera/ nr. camere: ................................................................

Nr. persoane: ................................................................

Rest de plata:................................................................

Data scadenta:................................................................

Tip masa: ................................................................

Tip transport: ................................................................

Nume turisti: ................................................................

Servicii suplimentare: ................................................................
  

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului:

CONFIRMAT: -
IN CURS DE CONFIRMARE: -

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, bilet eveniment, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau va returna integral suma achitata.

III.          Pretul

1.    Pretul final al contractului este ............... (sau in LEI la curs BNR din ziua platii + coeficient de risc valutar de 2%) si cuprinde costul serviciilor turistice efective si comisionul Agentiei.

2.    Avansul va fi ...................... (sau in LEI la curs BNR din ziua platii + coeficient de risc valutar de 2%), iar plata finala se va face pana la data de.........

3.          Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (EUR/ USD), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in RON, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2%.

4.          Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.

IV. Drepturile si obligatiile Agentiei

1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii, cu exceptia cazurilor de forta majora, in cazul evenimentelor. Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, determina obligatia Agentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita. Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului nefiind de natura a afecta excursia (circuitul, sejurul).

1.1. In cazul in care inainte de inceperea calatoriei, au loc anulari / reprogramari de campionate sportive, evenimente culturale care sunt parte integranta din programul turistic, neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, Agentia are obligatia de a informa turistul asupra acestora.

2. Agentia poate sa modifice pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat;

3. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

4. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza (inclusiv anulari de evenimente din partea organizatorilor care sunt anuntate dupa momentul inceperii calatoriei), Agentia este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
5. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora, sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, anulari de evenimente – concerte, meciuri de fotbal, curse formula 1, si altele de acelasi tip, etc);

c) de asemenea, Agentia nu poate garanta spatiul camerei, pat matrimonial, loc la fereastra, ore exacte de zbor, cuantumul alimentelor / calitatea bauturilor la serviciile de All Inclusive sau Ultra All Inclusive etc., toate acestea fiind servicii si responsabilitati apartinand exclusiv Prestatorului de servicii si informatiilor publice pe care acesta le ofera pe website-urile proprii, in brosuri sau reclama. Turistul trebuie sa se adreseze direct Prestatorului de servicii, la fata locului, pentru a se incerca remedierea nemultumirilor sale.

6. Agen?ia informeaza in scris turistul, in „Programul turistic” care face parte integranta din prezentul contract, asupra tuturor obligatiilor acesteia.

V. Drepturile si obligatiile turistului

1. In cazul în care turistul nu poate s? participe la c?l?toria turistic?, acesta poate s? cesioneze contractul unei ter?e persoane care îndepline?te toate condi?iile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obliga?ia de a anun?a în scris Agen?ia cu cel pu?in 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agen?ia reziliaz? contractul cu turistul care cesioneaz? contractul ?i încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaz? pachetul s?u de servicii, precum ?i cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pre?ului c?l?toriei ?i a costurilor suplimentare ap?rute cu ocazia acestei ced?ri.

2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12.00/14:00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12.00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.

3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor, sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.1. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi prea un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului, in cazul in care nu exista penalitati.

4.2. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire – nu mai mare decat valoarea contractului insa - pentru neindeplinirea prevederilor contractului intial, cu exceptia cazurilor in care:

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);

c) anularea s-a facut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majore. Daca turistul, solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice.

8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.

9. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

VI. Renuntari, penalizari, despagubiri

1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 60 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 30-59 de zile inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 30 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
d) 100% din pretul pachetelor de servicii rezervate in perioada de EARLY BOOKING/REDUCERI INSCRIERI TIMPURII, indiferent de data renuntarii. Pachetele rezervate cu reducere sunt NEMODIFICABILE, NERAMBURSABILE, NETRANSMISIBILE si se supun regulilor speciale ale Prestatorului. In aceste cazuri, in mod exceptional, Agentia sfatuieste Turistul sa isi faca ASIGURARE STORNO A PACHETULUI DE SERVICII la rezervarea serviciilor turistice respective.

e) 50% inca din momentul rezervarii si mergand pana la 100% pentru pachetele touroperatorilor germani cuprinsi in acest contract sub numele generic DERTOUR (TUI, MEIER`S, ADAC, JAHN REISEN, TJIAREBORG s.a.), indiferent de perioada cand este rezervat acest pachet;
f) 100% din pretul pachetelor de CONCERTE/EVENIMENTE SPECIALE/OFERTE SPECIALE, aflate sub eticheta CONCERT/EVENIMENT SPECIAL/OFERTA SPECIALA. In aceste cazuri, in mod exceptional, Agentia sfatuieste Turistul sa isi faca ASIGURARE STORNO A PACHETULUI DE SERVICII la rezervarea serviciilor turistice respective.

Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare. In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel:

- pentru cursele charter - conditii speciale fiecarei destinatii, specificate in Programul Turistic si brosura (daca este cazul);

- pentru excursii - conditii speciale fiecarui program in parte, specificate in Programul Turistic;

- pentru rezervarile de turism individual, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on - line (ex.: Dertour , Amadeus - conditiile IATA , Schmetterling etc).

- pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale etc), conditiile specifice mentionate in programul Turistic furnizat si brosura (daca este cazul).

2. In cazul in care turistul, care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda /contract pentru a achita restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data si perceperea de penalizari conform Contractului-cadru incheiat cu turistul.

3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

4. In cazul în care o ambasad? refuz? s? acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re?ine toate taxele achitate de Agen?ie prestatorilor direc?i, precum ?i comisionul agentiei.

5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand agentia.

6. Penaliz?rile echivalente cu pre?ul contractului se aplic? ?i în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport (unde trebuie sa fie cu cel putin 2h inainte de ora decolarii avionului) sau la locul de plecare, dac? nu poate pleca în c?l?torie pentru c? nu are actele personale în regul? sau dac? nu i se permite iesirea din tara de c?tre poli?ia de frontier?  si/sau Autoritatile vamale.

7. Pentru a fi considerata valabila, cererea de renun?are la pachetul de servicii turistice trebuie formulata în scris si depusa avand num?r de înregistrare la Agen?ia la care s-au achitat serviciile. In caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.

8. Agen?ia va acorda desp?gubiri în func?ie de gradul dovedit de nerespectare a obliga?iilor din contract.

VII. Reclamatii

1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului), pe parcursul sejurului, pentru a da posibilitatea Agentiei si Prestatorului sa remedieze deficientele. Reclamatiile facute dupa efectuarea sejurului nu vor fi luate in considerare.
2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii, vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 2 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 15 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin, daca i se cuvin si numai dupa ce primeste confirmarea Prestatorului.

VIII. Asigurari - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turist in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism la Societatea de asigurare SC OMNIASIG VIG SA, SERIA I Nr. 28925/ 05.03.2015, valabila in perioada 13.03.2015 - 12.03.2016, adresa: Bucuresti, Str. Bibescu Voda, nr.2, bl. P5, sector 4, telefon: 0213356369, fax: 0213356370,  www.omniasig.ro..

Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno de ~ 2% din valoarea totala a pachetului de servicii turistice pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare din motive obiective, taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, etc. Asigurarea se va incheia o data cu contractul si plata avansului pachetului turistic si este valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii. Va rugam sa  cereti conditiile generale ale ASIGURARII STORNO / MEDICALE.

IX. Documentele contractului, se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul sau biletul de odihna-tratament in care vor fi inscrise serviciile comandate; b) biletul de excursie, bonul de comanda dupa caz; c) programul turistic, in cazul actiunilor turistice, etc.

X. Dispozitii finale

1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, putand fi transmis si prin posta electronica, fax, curier.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului 107/ 1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice aprobata cu modificari si completari prin Legea 631/ 2001 cu modificarile ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art 10 alin. (2) al Ordonantei Guvernului nr. 107/ 1999 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/ 2001, cu modificarile ulterioare.

*In anexa/ e-mail/ website/ catalog/ pliant am primit un exemplar al programului turistic care reprezinta obiectul prezentului contract.

**Am luat la cunostinta de conditiile speciale de rezervare si penalizari ale pachetelor de tip EVENIMENT/CONCERT, EARLY BOOKING/CHARTER si DERTOUR.

***Am luat la cunostinta de recomandarea Agentiei pentru incheierea Asigurarii STORNO/ TURIST PREMIUM PLUS.

Turistul: Declar  pe  proprie raspundere ca  am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract (Programul excursiei) si sunt de acord cu ele.

 

AGENTIA,                                                                                          TURIST/ REPREZENTANT TURIST

Theda Travel Management                                                                  ................................................................

Semnatura si stampila Agentie,                                                           Semnatura  Turist,